Opis projektu
 Założenia projektu, opis procesu i przedmiot konsultacji w środowisku branżowym

 

Konsorcjum Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy Sp. z o. o. opracowuje na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR).

Ramy sektorowe stanowią branżową interpretację Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), która z kolei jest głównym elementem integrującym system kwalifikacji wdrażany obecnie w Polsce na mocy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Środowiska branżowe opracowały dotąd, w ramach realizowanego przez IBE ze środków UE szerokiego projektu wsparcia wdrożenia ZSK, pięć ram sektorowych, dla: IT, bankowości, telekomunikacji, sportu oraz turystyki. Obecnie trwają też prace nad ramą kwalifikacji dla sektora budowlanego. Więcej informacji o ramach kwalifikacji znajdą Państwo na stronie http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/.

Ten projekt stał się dla środowiska edukacji pozaformalnej doskonałą okazją do zdefiniowania jego tożsamości, syntezy dorobku wyznaczającego standardy usługi rozwojowej i wymagania dla profesjonalistów na tym rynku. Dlatego wyjściowym zadaniem było zdefiniowanie, czym w istocie jest „sektor”, dla którego istnieją przesłanki zaprojektowania ramy, jakie są jego najistotniejsze cechy wyróżniające i jakie aktywności związane z profesjonalnym wspomaganiem rozwoju obejmuje?

Projekt SRK UR został opracowany przez zespół ekspertów sektora usług rozwojowych. Zidentyfikował on podstawowe obszary działalności w sektorze usług rozwojowych, dla których opracował zestawy kluczowych – a więc najistotniejszych i specyficznych dla sektora kompetencji, formułując tzw. wyznaczniki sektorowe i ich opisy, oraz zaproponował definicję sektora. To dało podstawę do opracowania zasadniczego rezultatu - wstępnego projektu sektorowej ramy kwalifikacjii zaproponowania dla niej nazwy - Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych . Więcej

poleć znajomemu wersja do druku